Тръжна документация за провеждане на процедура "Избор на изпълнител с публична покана" по реда на на чл. 4 от ПМС № 80/09.05.2022 г. с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА в две обособени позиции" в рамките на Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-0689-C01.